Inntaksreglement

HAMARØY MONTESSORISKOLE

Inntaksreglement

Vedtatt av skolestyret 25.03.2012

med endringer 11.06.12


§ 1. Inntaksreglement

Inntak av elever til Hamarøy Montessoriskole skal skje i henhold til privatskoleloven og skolens eget inntaksreglement.


§2. Hovedregel

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn for hvert skoleår ut fra kapasiteten ved skolen.

Hamarøy Montessoriskole skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.

Inntakskomiteen beslutter hvilke barn som tas inn.

Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema. Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret, så langt det er ledige plasser for det.


§3. Inntakskriterier

Dersom søknaden til skoleplasser er større enn skolens kapasitet skjer inntaket etter prioritert rekkefølge:


§4. Søknadsfrist

Søknadsfristen skal være 15. februar.


§5. Kunngjøring

Søknadsfristen for inntak av nye elver på skolen kunngjøres gjennom dagspressen, og eventuelt på annen måte, i god tid før søknadsfristen.


§6. Inntakskomité

Inntakskomiteen består av skolestyret


§7. Behandling av søknader

Etter nøye gjennomgang og vurdering av søknadene, utarbeider skolens rektor en skriftlig innstilling til inntakskomiteen om elevinntak. Vedtak om endelig inntak mottas søker skriftlig.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledige plasser på skolen, skal den prioriterte ventelisten bli langt til grunne for nye inntak.


§8. Klageadgang

Det er klageadgang på vedtak om inntak. Kunnskapsdepartementet delegert til fylkesmann er klageinstans jmfr. Privatskoleloven §3-1. 6.ledd


§9. Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan endres på årsmøtet for Hamarøy Montessoriskole innenfor rammen av gjeldene regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.


© Hamarøy Montessoriskole 2016