Hjem

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole er et alternativt grunnskoletilbud på

Skutvik i Hamarøy Kommune.

Skolen drives etter den anerkjente Montessoripedagogikken,

og er godkjent for inntil 40 elever fra 1. til 10. klasse.

Vi er en liten skole hvor vi ser hverandre, har tid og tilpasset undervisning til hver enkelt elev. Vi er en heldagsskole uten lekser, med uteskole en dag i uken. Det serveres frukt og felles lunsj hver dag.  Gratis busskyss for alle førsteklassinger, samt eldre elever som bor over 4 km fra skolen.  • Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori (1870-1952) og er en av de eldste og den mest utbredte alternative pedagogikken i verden.
  • Pedagogikken legger vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger, slik at de kan bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og livslang lærelyst. Tverrfaglighet, bærekraft og en tro på barnets iboende trang til å lære og utvikle seg er sentrale.
  • Montessoripedagogikken starter i barnehagen og er et helhetlig utdanningsløp.
  • Montessoriskoler- og barnehager har aldersblanding, og barna jobber i et dynamisk læringsmiljø der minst tre alderstrinn er samlet.
  • Internasjonalt snakker man om pedagogikken som en«aid to life», og den brukes også i arbeid med eldre og demente, flyktninger, sosiale prosjekter, i idrett og i fengsler.
  • Les mer på montessorinorge.no og montessori-ami.org

Montessoripedagogikken