Pedagogikken

Montessoripedagogen

Montessoripedagogen skaper et forberedt miljø som er tilpasset barnas utviklingsmessige behov.

Vi satser på våre ansatte og stiller strenge krav til deres kompetanse og væremåte.

Montessoripedagogen har tatt en omfattende videreutdan­ning som gir en grundig forståelse for barns utvikling, og for hvordan barn får produktive og utfordrende lærings-opplevelser individuelt og som gruppe.

Montes­soripedagogen hjelper barna med å forstå hva som er viktig, og hvordan de kan bruke sin kunnskap og kompetanse i ulike situasjoner hver dag.

Montessoripedagogen har høye forventninger og setter tydelige mål for det enkelte barnet og for gruppen. Barna skal ha et romslig miljø der de kan fordype seg i menings­fullt arbeid, og der alle må ta ansvar og bidra til fellesskapet.

Barna blir presen­tert for og kan velge i et rikt utvalg av læringsaktiviteter som vekker interesse, nysgjerrighet og lærelyst.Montessori er et helhetlig læringsløp som er spesielt godt tilpasset fremtidens samfunnsutfordringer.

Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori. Den er en av de eldste og den mest utbredte alternative pedagogikken i verden.

I montessoribarnehager og -skoler jobber vi for at barn får en sterk selvfølelse, respekt for andre, et solid akademisk grunnlag og en drivkraft til å bidra positivt i samfunnet. En slik balansert utdanning gjør barna i stand til å møte fremtidens krav; i videre utdanning, i arbeidslivet og i livet generelt.


I montessoripedagogikken legger vi vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger for å leve et meningsfullt liv og delta i et samfunn i endring.

Vi tar utgangspunkt i barns utvikling og behov, deres indre trang til å utforske verden og bidrar til at de får utvikle sitt potensiale.

Montessori er et veldokumentert og spennende alternativ til den offentlige opplæringen.

I en montessoriskole og -barnehage legger vi grunnlaget for at barn skal bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og en livslang lærelyst.


Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et helhetlig perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Å skape et godt montessoritilbud er hardt arbeid, og medfører forpliktelser som går over flere år.

Våre læringsmåter og verdisett fokuserer på et iboende ønske i barna om å lære gjennom egen utforskning og nysgjerrighet.

Montessoriskoler og -barnehager er et positivt tilskudd til nærmiljøet og er gode samarbeidspartnere for kommuner.


I montessoripedagogikken er sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling like viktig.


Montessorigrunnskolen (2-12 år) gir barna det vi kaller en kosmisk utdanning: et helhetlig og globalt perspektiv og dermed knagger å henge kunnskapen på. Pensumet er ikke-lineært, og vi legger vekt på sammenhenger og gjen­sidig avhengighet. Dette gir også barna en dyp forståelse for bærekraftig utvikling, som er en naturlig og integrert del av pedagogikken i alle fag.

Montessoribarnehager og -skoler har alltid aldersblandede grupper. Ved å se på og samarbeide med eldre og yngre barn, opparbeider barna lederegenskaper og får mulighet til å ha ulike roller i et dynamisk sosialt og faglig miljø.


I dag snakkes det om fremtidens utdanning og at barn må tilegne seg «21st Century Skills». Dette er grunnleggende ferdigheter som samarbeid, fleksibilitet og kreativitet som alltid har ført menneskeheten framover, og som er sentrale i montessoripedagogikken.


Internasjonalt snakker man om pedagogikken som en «aid to life», og den brukes med stort hell på mange områder, som i arbeid med eldre og demente, flyktninger, sosiale prosjekter, i idrett og i fengsler.

Ny forskning innen nevropsykologi og barns læring støtter at montessoripedagogikken er gunstig for barns utvikling. Forskningsresultater fra USA viser at den også kan utjevne sosiale forskjeller.


Montessoriskolen følger ikke den offentlige læreplanen, men har sin egen godkjente læreplan.


Om Montessoripedagogikken