Vedtekter skole

Vedtekter for Hamarøy Montessoriskole.

med endringer etter styremøte 11.09.12


§ 1. Navn og eieforhold

Foreningens navn er Hamarøy Montessoriskole Foreningens adresse er: Ness. 8290 Skutvik

Foreningens hjemkommune er: Hamarøy kommune.


§ 2. Formål

Foreningen Hamarøy Montessoriskole har som formål å drive en privat skole for barn fra 1. til 10. klassetrinn. Skolen skal drives i samsvar med Lov om privatskoler. Skolen drives etter montessoripedagogikk. Skolen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, skolens egne vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for skolens pedagogiske virksomhet.


§ 3: Juridisk person

Hamarøy Montessoriskole er en selveiende og frittstående forening hvor medlemmene ikke hefter for foreningens økonomi.


§ 4. Medlemmer

Hamarøy Montessoriskole har to typer medlemsskap:

1: Ordinært medlemskap som oppnås ved å være foresatt til innskrevne barn ved skolen.

2: Støttemedlemskap som forutsetter en innbetaling av frivillig kapitalinnskudd.


Medlemmer av Hamarøy Montessoriforening regnes som støttemedlemmer.

For en bedrift, forening eller privatperson med støttemedlemskap, tilsvarer et kapitalinnskudd ett støttemedlemskap.


§ 5. Økonomi

Skolen skal til enhver tid ha forsvarlig økonomi. Skolens økonomi baserer seg på tilskudd fra staten, kommunen og eierne, samt gaver fra private aktører.


§ 6. Foreningens årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Forslag som skal behandles skal være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1. Valg av møteleder og referent.

2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

3. Valg av styret, samt valgkomite på to representanter og to revisorer.

4. Budsjett

5. Andre saker som hører inn under årsmøtet.


Eventuelle vedtektsendringer kan bare foretas av foreningens årsmøte, og trenger 2/3 flertall for å være gyldig. Forslag til vedtektsendringer fremmes på samme vis som andre årsmøtesaker.

Foreningens styre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.


§ 7. Styrings- og rådsorgan

Skolens øverste organ er skolestyret, i tillegg skal det være foreldreråd og elevråd etter privatskolelovens §5


Styret:

Skolens styre er et kontrollorgan for Hamarøy Montessoriskole og fungerer som skolens øverste organ mellom årsmøtene. Styret har alle fullmakter i henhold til drift. Skolestyrets ansvar og oppgaver følger for øvrig av privatskoleloven.

Styret i Hamarøy Montessoriskole velges av årsmøtet for Hamarøy Montessoriskole og består av leder, nestleder og 3 faste medlemmer. Rektor/daglig leder har møteplikt i styret og er styrets sekretær.


Rett til å være til stede på møter i styret, til å si sin mening og få denne tilført protokollen, har: en representant for undervisningspersonalet, en representant for andre ansatte, en representant for elevrådet, en representant fra foreldrerådet og en representant oppnevnt av vertskommunen.


Ved behandling av saker der det håndteres taushetsplikt etter lov og forskrift, skal styret sørge for at personer med møterett som er under aldersgrensa for å være myndige, må forlate møtet.

Skolestyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det føres protokoll over de saker som behandles i styret.


Styrets oppgaver:

a: se til at elever i opplæringspliktig alder som blir tatt inn ved skolen, skal få oppfylt retten til grunnskoleopplæring, og melde fra til foreldre og hjemkommune til elever som over lengre tid ikke møter fram til undervisning uten lovlig grunn.

b: fastsette størrelsen på skolepengene

c: vedta budsjett og regnskap for skolen

d: fastsette inntaks- og ordenreglement for skolen

e: fremme saker om flytting etter § 3-3 første ledd og bortvisning etter § 3-10 andre ledd

f: ha ansvar for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning

g: se til at offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene til gode

h: se til at offentlige krav og forutsetninger for bedriften blir oppfylt

i: sørge for å ha rett og nødvendig kompetanse i bedriften. Styret skal ha et system som gir undervisningspersonale, skoleeiere og personal som har særoppgaver ved skolen anledning til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og holde seg orientert om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet.

j: tilsette daglig leder

k: drøfte den årlige rapporten og tilstanden i skolen som er utarbeidet etter tredje ledd


Styret skal ha et forsvarlig system for vurdering av om krav i gjeldende lover og forskrifter, og forutsettningene for godkjenning blir oppfylt. Styret skal ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører med hjemmel i § 7-2 tredje ledd i privatskoleloven. Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden til skolen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.


I andre saker enn de som følger av andre og tredje ledd, kan styret med 2/3 flertall delegere avgjørelsesretten.


§ 8. Rektor/ Daglig leder

Rektor/Daglig leder er den pedagogiske og administrative leder av skolen. Rektor har ansvar for at vedtektene, lover, forskrifter, reglement, instrukser og styrevedtak blir fulgt. Rektor representerer skolen utad i saker som inngår i den daglige ledelsen.


§ 9. Inntaksreglement

Inntak av elever til Hamarøy Montessoriskole skal skje i samsvar med privatskoleloven og inntaksreglement fastsatt av skolestyret.


§ 10. Opphør av skoledrift

Dersom styret finner å ville foreslå opphør eller grunnleggende endringer av skoledriften, skal dette behandles av styret og oversendes årsmøte i Hamarøy Montessoriskole for endelig behandling.