Vedtekter

HAMARØY MONTESSORISKOLE

Vedtekter for foreningen Hamarøy Montessoriforening


§ 1Foreningens navn


Foreningens navn er: Hamarøy Montessoriforening.

Foreningens adresse er: Ness. 8290 Skutvik.

Foreningens hjemkommune er Hamarøy Kommune


§ 2Formål

Foreningens formål er å arbeide for å få etablert en montessoriskole på Skutvik. Foreningen skal arbeide for stiftelse av eget selskap for dette formålet, herunder skaffe finansiering til nødvendig egenkapital, og søke godkjenning i henhold til privatskoleloven. Foreningen skal være skolens eier og bidra til at det blir drevet et skoletilbud av høy pedagogisk standard basert på Maria Montessoris læringsprinsipper.


§ 3      Juridisk person

Hamarøy Montessoriforening er en selveiende og frittstående juridisk forening hvor medlemmene ikke hefter for foreningens økonomi


§ 4Medlemmer

Alle interesserte kan være medlem av Hamarøy Montessoriforening. Hamarøy Montessoriforening er medlem av Norsk Montessoriforbund.


§ 5Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.


§ 6Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. For 2012 er kontingenten kr. 300.-


§ 7Foreningens årsmøte

Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes. Forslag som skal behandles på styremøte skal være sendt styret senest 1 måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.


På årsmøtet skal følgende saker behandles:

1.Valg av møteleder og referent.

2.Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.

3.Valg av styret med varamedlemmer styremedlemmer, valgkomite på to representanter og to revisorer.

4.Fastsette årskontingent

5.Budsjett

6.Andre saker som hører inn under årsmøtet.


Eventuelle vedtektsendringer kan bare foretas av foreningens årsmøte, og trenger 2/3 flertall for å være gyldig. Forslag til vedtektsendringer fremmes på samme vis som andre årsmøtesaker.


Foreningens styre kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmene krever det.


§ 13Styret

Foreningens styre består av leder, 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styrets faste medlemmer velges for 2 år av gangen, halve styret er på valg hvert år. Ved oppstart velges to av styremedlemmene for kun ett år. Styret konstituerer seg selv m.h.t. valg av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbelstemme.

Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst to styrerepresentanter er til stede og styremøtet er lovlig innkalt.


§ 14       Regnskap og revisjon

Det føres regnskap for foreningen. Regnskapet revideres av valgte revisorer.


© Hamarøy Montessoriskole 2016